Skolebestyrelsens arbejdsområde

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om

1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, eventuel undervisning efter § 5, stk. 5, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.

2) samarbejdet mellem skole og hjem,

3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,

4) arbejdets fordeling mellem lærerne,

5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

6) skolefritidsordningens virksomhed.

 

Områder, der ikke er skolebestyrelsens arbejdsområde, er for eksempel,

1. Bevillingskompetencen

2. Arbejdsgiverkompetencen

3. Ferieplanen

 

En mere fudstændig oplistning af skolebestyrelsens arbejdsområde kan findes i Folkeskoleloven (§42)